بایگانی برچسب: عرصه_بندی_پلان

عرصه بندی در پلان معماری

عرصه بندی پلان داخلی

عرصه بندی در پلان معماری عرصه بندی در پلان معماری بسیار مهم است . زیرا باعث می شود پلان دارای ارزش کافی از نظر خصوصی و عمومی تقسیم بندی شود . به فضاهایی که کنار هم و در ارتباط با هم هستند در واقع در یک گروه یا دسته قرار می گیرند عرصه گفته می […]