بایگانی برچسب: موزه-سراسرنماخرمشهرتهران

بررسی روند طراحی موزه پانورامای خرمشهر

نمای بیرون موزه خرمشهر

بررسی روند طراحی موزه پانورامای خرمشهر   در اینجا به بررسی روند طراحی موزه پانورامای خرمشهر و توجه به پیچیدگی ها و تعداد زیاد مولفه های درگیر حوزه جنگ و معماری، معماری این حوزه با هدف کاهش پیچیدگی ها و افزایش توانمندی به کار گیری و گسترش مفهوم، می تواند امری کارساز باشد . یکی […]